Products

ecotec

ecotec - SIC35

سيستم کنترل حرارت سايز 48 در 96 ميليمتر قابل اتصال به ترموکوپل J , K و يا سنسور ...

ecotec SIC37

کنترلر حرارت با نمايشگر دو رديفه خوابيده 96x96 ميليمتر در انواع کنترل ON/OFF يا ...

ecotec SIC38V

کنترلر حرارت با نمايشگر دو رديفه خوابيده 96x 48 ميليمتر در انواع کنترل ON/OFF يا ...

ecotec SIC36

سيستم کنترل حرارت سايز 96 در 96 ميليمتر قابل اتصال به ترموکوپل J , K و يا سنسور ...

ecotec SIC38H

کنترلر حرارت با نمايشگر دو رديفه خوابيده 48x96 ميليمتر در انواع کنترل ON/OFF يا ...