Products

Data Logger

Data logger

ديتا لاگر دستگاهي است که براي ثبت دادهاي سنسورها و حسگرها استفاده مي شود . اين د ...